تمایلات و کشش های عصبی

خودکاوی و خودشناسی

خودکاوی و خودشناسی را در وب سایت راز درون دنبال کنید.

مهمترین شرایط برای اینکه انسان بتواند بطور طبیعی و سالم رشد کند عبارتند از : محبت و گرمی ، حمایت

آزادی نسبی ، کمک راهنمایی و تشویق . اگر این شرایط مهیا باشد کودک احساس ایمنی و آرامش می کند.

آیا این شانس برای همه انسانها مهیا است ؟ خودشناسی به افراد کمک می کند که ارزیابی از رشد شخصیت خودشان داشته باشند .

ادامه مطلب …

نقاب های شخصیتی ازدیدگاه یونگ :

آشنا شدن با  نقاب های شخصیتی نقش بسیار مهم وکلیدی در شخصیت شناسی دارد و دلیل عمده اش هم

این است که منشأ بسیاری از رفتارهای ما درپس نقابها نهفته است

شما تصور کنید دریک مکان عمومی نشسته اید و یکنفر بغل دست شما می نشیند و شما به شدت ار آن شخص بدتان می آید و درظاهر هم هیچ برخورد بدی با شما نداشته است  و ریشه و علت آن بر می گردد

به آنچه که در درون شما نهفته است .

نظریه یونگ :

در نظریه یونگ روان انسان ازسه قسمت تشکیل شده است ” من آگاه ” ،” ناخودآگاه شخصی ”

” ناخود آگاه جمعی ” .

ناخودآگاه شخصی: تجاربی هستند که زمانی آگاه بوده اند ولی سرکوب شده اند .

ادامه مطلب …

از افسردگی رها شو

به حد کافی خوب نیستم :

مخربترین باور همین جمله است که بطور ناخود آگاه درضمیر ما انسانها قرار دارد .

 

ادامه مطلب …