مطالب توسط شهناز غفاری

سایه قدرت پنهان درون

سایه قدرت پنهان درون را در وب سایت راز درون دنبال کنید. هرگاه راجع به سایه قدرت پنهان درون یا بخش تاریک طبیعت انسان حرف زده می شود ؛ تقریبا کسی باورش نمی شود که چنین چیزی وجود دارد.

افسردگی

افسردگی یکی از بیماریهای روانی می باشد که همه انسانها در طول زندگی آنرا تجربه می کنند. فرازو نشیب ها اگر درزندگی انسان نباشد زندگی سرد و یکنواخت خواهد شد ؛ اما همین فراز و نشیب ها می تواند زمینه ساز افسردگی باشد