نوشته‌ها

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره

مشکلات روزمره می تواند اثرات بسیار منفی بر جسم و روان ما بگذارند , نحوه مقابله با آنها را در وب سایت راز درون دنبال کنید.

مشکلات روزمره و نحوه اثرگذاری و مقابله با آنها را دراین مقاله بررسی می کنیم . ادامه مطلب …

خود کاوی و خود شناسی

مقابله منطقی و معقول با مسأله

مقابله منطقی و معقول با مسأله چگونه انجام شود ؟ مهارتهای زندگی را در وب سایت راز درون دنبال کنید

وقتی با مسأله ای برخورد می کنید شما می توانید با ارزیابی اولیه و ثانویه به حل مسأله بپردازید. ادامه مطلب …