خودکاوی

خودشناسی از طریق خودکاوی

براساس دیدگاه کارن هورنای (روانکاو)