مانذن در گذشته

ماندن در گذشته

ماندن در گذشته : ماندن در گذشته یکی از مصیبت های بزرگ انسان است که مانند ترمز دستی فرد را…