تنهایی

تنهایی مانند یک رقیب قدرتمند مدام پشت ما را بر زمین می زند , اما غافل از اینکه روزی خواهد…