خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی

خود نانوان سازی یک راه حل دربرابر مشکلات سخت زندگی است . اما آیا این یک راه حل مناسب است…