Cart
ضمیر نا خودآگاه و ذهن
خودشناسی

ذهن آرام

براساس تجربیات شخصی خودم مراقبه یکی از راههای بسیار مهم برای انجام خودکاوی می باشد به این دلیل که وقتی شخص مراقبه انجام می دهد و بعد از آن اقدام به خودکاوی می کند چون ذهن آرامتر است بهتر می وتواند مسائل درونی خودش را ببیند و به بررسی و تجزیه وتحلیل آنها بپردازد .

(بیشتر…)