نوشته‌ها

شجاعت

شجاعت وهدف

شجاعت

 به شخص کمک می کند که بتواند از پیله هایی که به دور خود تنیده است خارج شود و به رشدو شکوفایی برسد.

شجاعت در مسیر اهداف ضرورت اساسی دارد

ادامه مطلب …