شجاعت

شجاعت وهدف

شجاعت  به شخص کمک می کند که بتواند از پیله هایی که به دور خود تنیده است خارج شود و…