Cart
ضمیر نا خودآگاه و ذهن
خودشناسی

ذهن آرام

براساس تجربیات شخصی خودم مراقبه یکی از راههای بسیار مهم برای انجام خودکاوی می باشد به این دلیل که وقتی شخص مراقبه انجام می دهد و بعد از آن اقدام به خودکاوی می کند چون ذهن آرامتر است بهتر می وتواند مسائل درونی خودش را ببیند و به بررسی و تجزیه وتحلیل آنها بپردازد .

(بیشتر…)

خودشناسی

ضرورت و اهمیت مدیریت ذهن درخودشناسی

انسان ساخته و پرداخته ذهن خود است . او دنیا را آن گونه که در ذهن اش می پندارد درک می کند . ذهن پیوند دهنده روح با جسم و فرمانروای جسم است . هیچ رویدادی بدون دخالت و آگاهی ذهن در بدن رخ نمی دهد و بین ذهن و ادامه مطلب…