نوشته‌ها

شجاعت

شهامت تغییر کردن

شهامت تغییر کردن می تواند شامل تغییرات بیرونی یا درونی باشد که در این مقاله منظور تغییرات درونی می باشد .

شهامت تغییر درونی به راحتی برای انسان حاصل نمی شود و در تغییرات درونی بایست از راه حل های اصولی استفاده کرد . ادامه مطلب …