خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی

خود ناتوان سازی یکی از روش های مقابله ای باشرایط دشوار است که افراد بکار می برند و به نوعی…