ضمیر نا خودآگاه و ذهن

ذهن آرام:

تکنیک آلفا روشی برای آماده شدن خودکاوی : یکی از راههای آماده شدن برای خودکاوی مراقبه می باشد و تکنیک…

خودکاوی و خودشناسی

متد آلفا از خوزه سیلوا مسیری در جهت خودکای زمانی که انسان بخواهد اقدام به خودکاوی کند نیازمند ذهنی آرام…

ضرورت و اهمیت مدیریت ذهن درخودشناسی

انسان ساخته و پرداخته ذهن خود است . او دنیا را آن گونه که در ذهن اش می پندارد درک…