تمایلات و کشش های عصبی

خود کاوی و خودشناسی

چه اهمیتی دارد که شما بخواهید اقدام به خودشناسی کنید ؟ طبق دیدگاه کارن هورنای برای همه کودکان این امکان…