نوشته‌ها

نقاب های شخصیتی ازدیدگاه یونگ :

آشنا شدن با  نقاب های شخصیتی نقش بسیار مهم وکلیدی در شخصیت شناسی دارد و دلیل عمده اش هم

این است که منشأ بسیاری از رفتارهای ما درپس نقابها نهفته است

شما تصور کنید دریک مکان عمومی نشسته اید و یکنفر بغل دست شما می نشیند و شما به شدت ار آن شخص بدتان می آید و درظاهر هم هیچ برخورد بدی با شما نداشته است  و ریشه و علت آن بر می گردد

به آنچه که در درون شما نهفته است .

نظریه یونگ :

در نظریه یونگ روان انسان ازسه قسمت تشکیل شده است ” من آگاه ” ،” ناخودآگاه شخصی ”

” ناخود آگاه جمعی ” .

ناخودآگاه شخصی: تجاربی هستند که زمانی آگاه بوده اند ولی سرکوب شده اند .

ادامه مطلب …